Etkinlikler

Bölüm Tanıtımı

Rekreasyon Yönetimi Bölümünün kontenjanı 30 öğrenci olarak öngörülmüş olup, eğitim-öğretim dili Türkçe'dir.

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. Yarıyıllarda “Mesleki İngilizce” ve V,VI, VII, VIII. Yarıyıllarda II. Yabancı Dil havuzundan (Fransızca ve Rusça ), dillerinden biri seçilerek, mezuniyet aşamasında İngilizce yanında seçmeli yabancı dil ile beraber 2 yabancı dil becerisi kazandırılmış olacaktır. Bölüm için hazırlık sınıfı açılmayıp öngörülen eğitim sekiz yarıyıl şeklinde verilecektir.

Rekreasyon Yönetimi Programının Açılmasının Amacı;

Günümüzde toplumların kültürel ve ahlaki gelişimi büyük oranda serbest zamanı kullanım şekillerine bağlıdır. Buna bağlı olarak Rekreasyon çağın gereksinimleri kapsamında insanların hem ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasında bir zorunluluk hali almıştır. Rekreasyon; eğlence, spor, sanat, hobiler, zihinsel, kültürel, sosyal ve doğal aktivitelerle birlikte her yaştan insanın fiziksel, mental, kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunması, bölgesel ve ulusal ekonomilere turizm ve spor faaliyetlerine katkısı bakımından ülkelerin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde açılması düşünülen “Rekreasyon Yönetimi” bölümünün temel amacı, turizm ve spor alanında sosyal, ekonomik, rekreatif ve teknik yönden gelişimine katkılar sağlayacak düzeyde rekreasyon yönetimi alanında teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, iki yabancı dil bilen ve analitik düşünme yeteneği olan nitelikli iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler; yabancı dil, turizm ve spor sektörü, turizm ve spor işletmeleri, eğlence tesisleri işletmeciliği, modern işletmecilik, yöneticilik ve liderlik, rekreasyon işletmeleri yöneticiliği, bilgisayar teknolojileri kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır.

Ayırca açılan bölüme öğrenci alınması ile beraber başlayacak ve artacak akademik faaliyetler ile bölümden şu akademik amaçları gerçekeleştirmesi beklenmektedir.

a)      Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yenilikleri takip etmek ve eğitim hayatına dahil etmek, akademik araştırmalar yapmak, öğretim elemanları yetiştirmek,

b)      Genel olarak turizm endüstrisi ve özelde rekreasyon ve seyahat sektörü ile sürekli işbirliği ve eş güdüm içinde olmak, sektörden gelen talepler doğrultusunda projeler hazırlamak, işletmelerde oluşan sorunların çözümüne katkıda bulunmak,                           

c)      Bölgede sürdürülebilir bir turizm faaliyetinin gerçekleşmesine katkı sunmak,

d)      Rekreasyon Yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek ve bu amaçla turizm yazınına (literatürüne) katkı sunmak,

e)      Ulusal ve uluslararası alanda turizm eğitimi veren, benzer statüdeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının bilgi düzeyini arttırmak için çalışmalarda bulunmak,

f)       Turizm ve Rekreasyon İşletmeciliğini ilgilendiren konularda ulusal, uluslararası düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara katılmak,

g)      Turizm ile ilgili paydaşlara yönelik mesleki faaliyetler düzenlemek, toplumda Rekreasyon İşletmeciliğine ilişkin farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak.

Programdan Mezun Olacakların İstihdam Edilebilecekleri Alanlar

Rekreasyon Yönetimi programından mezun olacak öğrencilerin kariyer ve istihdam olanakları konusunda önemli avantajları bulunacaktır. Açılması planlanan bu bölüm, ülkemizdeki 6 üniversitede mevcut olup ve son derece az mezuna sahip bulunmaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler öncelikle almış bulundukları eğitim ile aşağıdaki alanlarda istihdam olanağı bulabileceklerdir.

1.      Özel eğitim merkezlerinde rekreasyon eğitmeni olarak

2.      Spor tesisleri ve birimlerinde yönetici olarak

3.      Yerel yönetimlerin rekreasyon hizmetleri birimlerinde uygulayıcı olarak

4.      Gençlik ve Spor genel müdürlüğü bünyesinde uzman olarak

5.      Devlet ,Üniversite ve Özel hastanelerin Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi ) bölümlerinde eğitmen olarak

6.      Turistik tesisler, dinlenme tesisleri ve tatil köyleri bünyesinde animasyon yöneticisi ve uygulayıcısı olarak

7.      Çocuk kampları ve Özel ana okulları kapsamında çocuk rekreasyon aktivitecisi olarak

8.      Sinema, tiyatro, müzikhol, fuar, temalı park ve benzeri eğlence işletmelerinde yönetici olarak

9.      Kamu Personeli Seçme Sınavında yeterli puan almaları durumunda kamu işletmelerinin sosyal tesisler yöneticisi olarak

10.  Akademik kariyer şartlarını yerine getirenler için üniversitelerde önemli ölçüde ihtiyaç duyulan alan akademisyeni olarak.

Tüm bu alanlar ile ilişkili gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde ciddi bir eleman talebi söz konusudur ve piyasada lisans eğitimi almış donanımlı mezun sayısı çok az seviyesindedir. Ayrıca Rekreasyon Bölüm ve programları özellikle sosyal anlamda gelişmiş olan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa İspanya ve Avustralya da bulunan Üniversitelerde çok yaygın ve popüler bir lisans eğitimi alanıdır.

Programdan Mezun Olmak İçin Gerekli Koşullar

            Rekreasyon Yönetimi lisans programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm derslerin başarı notu 60 (altmış)’tır. Dersleri başarıyla tamamlayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamamaktadır.

Öğrencilerin başarılı olarak mezun olması için 60 gün olan stajlarını da tamamlamış olmaları gerekmektedir. Stajlar Yüksekokulumuz “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi” doğrultusunda yapılacak olup, ikinci yarıyılın sonundan itibaren mezuniyet aşamasına kadar uygun oldukları yaz tatili dönemlerinde yapılabilecektir.   

Staj Çalışmaları

Staj, Rekreasyon Yönetimi programı öğrencilerinin, kamu ve özel sektördeki iş hayatına hazırlanması için öngörülen öğrencilerin mesleki gelişimlerinin arttırılmasını sağlayan bir  uygulamadır.  Zorunlu stajla öğrencilerin; mezun olunacak programla ilgili iş alanlarını tanımak, akademik programda verilen derslerin oluşturduğu bilgi birikimin iş yerinde uygulama suretiyle pekişmesini sağlamak, izleyen yarıyıllarda alınacak dersler için ön hazırlık yapmak, öğrencileri iş yeri ortamında ve eğitimleri ile ilgili kurumlarda yapabilecekleri işlerle tanıştırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle; kurumlarda yapılan işlerin mümkün olduğunca ayrıntılı bir biçimde gözlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, öğrenciler bu stajı yaparak kurum/şirket-yönetim-çalışan ilişkileri ve etkileşimi konusunda da tecrübe edinebilmeleri sağlanacaklardır.

‘Rekreasyon Yönetimi’ programı lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, 2. sınıftan itibaren yaz dönemi boyunca toplam 60 gün staj yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu sebeple öğrenciler rekreasyon aktiviteleriyle ilgili alanlarda zorunlu staj uygulamalarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

MEHMET SELİM ASLAN
Güncelleme : 5.07.2019 15:38:13