Ders İçerikleri

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Bölümü Ders İçerikleri 

1. Sınıf / 1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

İçerik

ATA101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

0

0

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan

Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı

Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

TUR101

Türk Dili I

2

0

0

0

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları. Türkçede sesler. Türk dilinin ses özellikleri ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı

GST103

İktisada Giriş

2

0

2

4

İktisadi sorunlara genel bir bakış; arz ve talep teorileri; esneklik, tüketici ve firma davranışlarının marjinal analizi; faktör piyasası; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda fiyatların belirlenmesi. Ulusal gelirin saptanması; üretilen mal miktarı ve istihdamda değişiklikler; para banka sistemi; enflasyon ve işsizlik sorunları; büyüme ve gelişme uluslararası ticaret.

GST105

Genel Turizm

2

0

2

4

Genel Turizm dersinin öğrencilere tanıtımı ve eğitim-öğretim yaşamlarındaki öneminin irdelenmesi. Turizm ve Turist Kavramları. Turizmin Çeşitleri. Turizmin Gelişmesine Etki Eden Unsurlar. Turizm Sektörü. Turizmin Ekonomik, Sosyal Ve Fiziksel Çevreye Etkileri.

Yörede Bulunan Turizm İle İlintili Kamu ve Sivil Toplum Kurumlarına Ziyaret: - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü-Ticaret Borsası. Türkiye’de Turizmin Gelişimi. Dünya’da Turizmin Gelişimi. Türkiye ve Dünya’da güncel turizm konuları. Yöredeki kar amacı güden turizm işletmelerini ziyaret. Genel değerlendirme ve öğrencilerin raporları

GST107

İşletme Bilimine

Giriş

2

0

2

4

İşletme bilimine giriş dersinin Turizm işletmeciliği öğrencilerine tanıtımı ve turizm için önemi. İşletme bilimi ve işletme kavramına tarihsel bakış, İşletme biliminde bazı temel kavramlar. İşletmelerde çevre, işletmelerin bölümlendirilmesi, işletmelerin amaçları. İşletmelerin kuruluşu ve büyümesi. İşletmelerin küçülmesi. İş ahlakı ve toplumsal sorumluluk. Yönetim kavramı ve tarihsel gelişimi Yönetimin işlevleri. İşletmelerde etkin iletişim. İşletme ve işletme yöneticisinin işlevlerinin turizm bakış açısıyla irdelenmesi Önderlik kuramlarının turizm işletmeleri bakış açısıyla irdelenmesi Turizmde örnek işletmeler, yönetim ve örgütlenme yapıları. Öğrencilerin gözünden İşletmecilik

GST109

Gastronomi         ve

Yiyecek Tarihi

2

0

2

4

Sağlık, lezzet ve estetik bilincine sahip misafirlerin ihtiyaç, istek ve beklentilerine cevap verebilecek, gastronomi konusunda bilinçli aşçıların yetişmesi ülke turizminin sürdürülebilir gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Aşçı adaylarının tarihsel bir bakış açısı ile bilimsel ve sanatsal boyutları ile yeme içme kültürünü yorumlayabilecekleri bilgilerle donatılması dersin amacıdır. Yiyeceğin ve yemenin bir çok boyutunun– masa arkadaşlığının, mutfak geleneklerinin, yiyeceğin estetiğinin, etiksel, siyasal, dinsel ve ekonomik yönlerinin – önemli olduğu fikrini ciddiye alan ders; ilk zamanlardan günümüze insanın yiyecekle ilişkisinin tarihsel hikayesini anlatarak insanın yiyecekle, yiyeceğin ağırlama ve turizm ile ilişkilerine ışık tutmaktadır

GST111

Yabancı Dil I

4

0

4

5

Ders, öğrencilerin orta düzeydeki İngilizce yazılı metinleri ve konuşmaları anlayabilmeleri, karşılıklı konuşmalara iştirak edebilmeleri, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri amacına yönelik olarak seçilmiş dilbilgisi konuları, kelime ve çeviri

 

 

 

 

 

 

 

çalışmaları ile temel becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) içermektedir.

GST113

Temel Bilgi Teknolojileri

2

1

3

4

Bilgisayarı genel olarak tanıma ve çalışma prensibini açıklama (3). Windows XP işletim sistemi ile bilgisayarı temel düzeyde kullanma (6). Ofis XP in dosya yapısına ilişkin ortak işlemlerini yapma (3,6). WORD XP paket programını tanımlama ve programın görünümü ve düzeni ile ilgili temel işlemleri yapma. WORD XP paket programında belgeye nesne ekleme (6). WORD XP paket programında belgeyi biçimlendirme (4,5). WORD XP paket programında tablolarla çalışma (1).  Ms Excel 2000 Paket Programını Temel Düzeyde Kullanma (9). Microsoft PowerPoint XP paket programını tanıma ve kullanabilme ve herhangi bir konuda sunu hazırlayabilme (11). Internet ortamında bilgiye ulaşabilme ve iletişim kurabilme (7).

SYD 101

Seçmeli Yabancı

Dil I (Rusça)

4

0

4

5

Kiril alfabesinin kitap harfi ile el yazısı arasındaki farkların gösterilmesi. Kiril alfabesini el yazısıyla yazma çalışmaları; kitap harfi ile yazılmış metinleri Rusça el yazısı ile yazma çalışmaları. Öğrencilerle tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi. Rusçanın ses özellikleri; sözcük içindeki kalın ve ince ünlü ile ünsüzlerin doğru telaffuz edilmesi. Şahıs ve sahiplik zamirlerinin cins ayrımına göre kullanımı. Şahıs ve sahiplik zamirlerinin cins ayrımına göre kullanımı ile ilgili uygulamalı çalışmalar. Günlük konuşmada kullanılan basit kalıpları ve diyalogları göstererek pasif durumdaki sözcük hazinesinin aktif kullanıma geçmesine yönelik çalışmalar. Fiillerin mastar hali ve çekimleri. Fiillerin mastar hali ve çekimleri ile ilgili uygulamalı çalışmalar. Fiillerin şimdiki ve geçmiş zamandaki kullanımları. İsim, sıfat ve fiillerle ilgili çalışma ve uygulamalar. Basit Rusça metinleri okumaya, sözcüklerin gramer yapılarını ve anlamını bulmaya yönelik uygulamalar. Rusça sinevizyon.

SYD 103

Seçmeli Yabancı Dil I (Almanca)

4

0

4

5

Temel seviyede Almanca konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri kazandırmak, 

Almancanın temel gramer kurallarını öğretmek ve basit ve bileşik cümleler kurabilmelerini, kendilerini ve ailelerini tanıtabilmelerini sağlamak ve öğrencilerde konuşma yatkınlığını geliştirip Alman kültürü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

SYD 105

Seçmeli Yabancı

Dil I (Fransızca)

4

0

4

5

Fransız dilinin yapı ve özelliklerinin tanıtılması, Fransızca Alfabesi ve bazı harflerin telaffuzunun kavranması, Selamlaşma ve Kendini tanıtma, ‘’0’’ dan ‘’69’’ a kadar sayma ve alıştırmalar, Milliyetlerin ve bayrakların tanınması, Sınıfta karşılıklı iletişim çalışmaları, Yardımcı Fiilerin (…Olmak, sahip olmak) ve sonu er’le biten fiillerin şimdiki zaman çekimlerinin öğretilmesi, Özne görevindeki şahıs zamirlerinin alıştırmalarla öğretilmesi, Anlama ve anlatma alıştırmaları, Günler ve Saatlerin öğretilmesi, Fransızca kullanılan tanımlıklar (BelirtiliBelirtisiz), ‘’Nasıl’’ ve ‘’Ne Kadar’’ soru kalıplarının öğretilmesi, ‘’70’’ den ‘’1000’’ e kadar sayıların öğretilmesi.

1. Sınıf / 2. Yarıyıl

AT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

0

0

TBMM’nin açılışına yönelik hazırlıklar. TBMM’nin açılışı, yapısı ve çalışmaları. TBMM’ye karşı tepkiler: Ayaklanmalar.

Ulusal Ordunun kurulması İnsan, para ve malzeme kaynakları. Sevr

Antlaşması ve hükümleri. Doğu Cephesi Gümrü Antlaşması

Güney Cephesi. Batı Cephesi: I. İnönü Savaşı ve Londra Konferansı

Moskova Antlaşması. TBMM`nin İlk Anayasası. II. İnönü Savaşı, Kütahya Eskişehir Muharebeleri. Sakarya Savaşı ve Sonuçları Ankara Antlaşması. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması.

TUR102

Türk Dili II

2

0

0

0

Anlatım bozuklukları. Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları. Örnek metinler üzerinde uygulama çalışması. Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları. Çeşitli basın ve yayın organlarından derlenmiş cümle düzeyinde anlatım bozukluklarına örnekler. Yazılı anlatım, yazı planı, konu, amaç, içerik, paragraf oluşturma. Paragraf. Paragrafta temel düşünce, paragraf çeşitleri, paragrafın içeriği, paragrafta yardımcı fikirler. Anlatım biçimleri. Düşünceyi geliştirme yolları. Özet çıkarma ve not alma Yazılı anlatım. Yazılı anlatım türleri; hikâye, roman, şiir, tiyatro. Yazılı anlatım türleri; özgeçmiş, biyografi, gezi, günlük, hatıra, mektup. Yazılı anlatım türleri; deneme, makale, eleştiri, röportaj, fıkra. Vurgu, durak, ulama, söyleyiş kusurlarını düzeltme. Sözlü anlatım. özlü anlatım türleri, seminer, panel. Etkili konuşma, beden dili. Sözlü anlatım türleri, münazara, tartışma, konferans, hazırlıklı-hazırlıksız konuşma.

GST102

Temel Bilgi Teknolojileri-II

2

1

3

4

Bilgisayarı genel olarak tanıma ve çalışma prensibini açıklama (3). Windows XP işletim sistemi ile bilgisayarı temel düzeyde kullanma (6). Ofis XP in dosya yapısına ilişkin ortak işlemlerini yapma (3,6). WORD XP paket programını tanımlama ve programın görünümü ve düzeni ile ilgili temel işlemleri yapma. WORD XP paket programında belgeye nesne ekleme (6). WORD XP paket programında belgeyi biçimlendirme (4,5). WORD XP paket programında tablolarla çalışma (1).  Ms Excel 2000 Paket Programını Temel Düzeyde Kullanma (9). Microsoft PowerPoint XP paket programını tanıma ve kullanabilme ve herhangi bir konuda sunu hazırlayabilme (11). Internet ortamında bilgiye ulaşabilme ve iletişim kurabilme (7).

GST104

Genel Muhasebe

2

0

2

4

Muhasebenin tanımı ve temel kavramlar, mali karakterli işlemleri kaydetme, sınıflandırma ve özetleme.

GST106

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği

2

0

2

4

Yiyecek ve İçecek Sektörü, Yiyecek ve İçecek İşletmeleri Yönetimi Fonksiyonu, Yiyecek ve İçecek İşletmeleri ve Örgüt Yapısı, Sindirim, Mönü Planlama, Yiyecek ve İçecek Şirketlerinde Satın Alma, Yiyecek ve İçecek Şirketlerinde Depolama, Yiyecek ve İçecek İşletmeleri ve Maliyet Kontrolü, İmalat, Servis, Besin Hijyen Güvenliği ve

Sanitasyon, Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Pazarlama

 

GST108

Beslenme İlkeleri

3

0

3

4

Temel beslenme ilkeleri, besin gruplarının fonksiyonları, sağlıklı ve dengeli beslenme, günlük enerji ihtiyacının hesaplanması, beslenme

yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar ve hastalıklar

GST110

Mutfak Sanatlarına Giriş

2

0

2

4

Mutfakta kullanılan gıdalar, araç-gereçler, ekipmanlar; ticari matematik; pişirme yöntemleri; mutfak yönetimi; gıda güvenliği ve personel hijyeni.

GST112

Yabancı Dil II

4

0

4

5

Bu ders öğrencilerin orta düzeyde İngilizce dili becelerinin geliştirilmesine yönelik tasarlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak tüm bu dil becerilerini kapsayan bir ders kitabı ve multimedya dil laboratuarı kullanılmaktadır.

SYD 102

Seçmeli Yabancı

Dil II (Rusça)

4

0

4

5

Fiillerin mastar hali ve şimdiki zaman 2 çekimi Ünite 'Benim odam. Benim evim. Günlük konuşmada kullanılan basit kalıplar ve diyalogları göstermek, pasif durumundaki sözcük hazinesinin aktif kullanıma geçmesine yönelik çalışmalar. Saat, saat kaç. Benim iş günüm. Fiillerin mastar hali ve çekimleri ile ilgili uygulamalı çalışmalar Mevsimler, en sevdiğim mevsim. Fiillin 2 çekim şimdiki zamanı kullanımı Bizim üniversitemiz. Sıfatların türleri Süpermakette. Bulunma ve yönelme hal durumları Kıyafet mağazasında. Belirtme hal durumu, hakkında kullanışı Restoranda. Hareket fiilleri Benim evim. Fillerin geçmiş zaman kullanımı Evdeki eşyalar. İsim, sıfat ve filler ile ilgili uygulama çalışmalar Otelde. Gramer yapılarına ve anlamını bulmaya yönelik uygulamalar

SYD 104

Seçmeli Yabancı Dil II (Almanca)

4

0

4

5

Yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade etmeyi, geniş zamanda (düzenli ve düzensiz) fiilleri kullanmayı öğretmek,

Günlük-haftalık rutin olarak yaptıkları şeyleri anlatmalarını sağlamak ve Restoranda diyalog yapabilmeleri, şehri betimleyebilmeleri, yol ve yön tarifi yapabilmelerini sağlamaktır.

SYD 106

Seçmeli Yabancı

Dil II (Fransızca)

4

0

4

5

Fransızca bir parçayı düzgün telaffuzla akıcı bir biçimde okuyabilme, Ülkemizin tanıtımında bir yabancı dilde iletişim bilgisinin gereğini ve işlevlerini anlama

2. Sınıf / 3. Yarıyıl

GST201

Mutfak Hizmetleri

Yönetimi

3

0

3

5

Mutfak kavramı ve mutfağın tarihi gelişimi, temel mutfak bilgisi, mutfağın örgütsel yapısı, mutfak yönetimi, yiyecek döngüsü, mutfakta güvenlik.

GST203

Mutfak

Uygulamaları I

1

4

3

8

Mutfak araç-gereçleri, kesme teknikleri, mutfakta kullanılan el aletleri, uygulamalı pişirme yöntemleri

GST205

Yiyecek   İçecek

İşletmelerinde

Maliyet Kontrolü

2

0

2

3

Maliyet kontrolünün tanımı, kapsamı, önemi, amacı ve temel kavramlar, yiyecek, içecek ve işgücü maliyet kontrol süreçleri, fiyatlama yaklaşımları, maliyet ve satışların analizi, maliyetlerin dağıtımı, maliyet-kara geçiş analizleri.

GST207

Gıda Güvenliği ve Hijyen

2

0

2

4

Hijyen, sanitasyon, besin kirliliği, gıda güvenliği yönetim sistemleri, personel hijyeni.

GST209

Yabancı Dil III

4

0

4

5

Ders, öğrencilerin orta düzeydeki İngilizce yazılı metinleri ve konuşmaları anlayabilmeleri, karşılıklı konuşmalara iştirak edebilmeleri, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri amacına yönelik olarak seçilmiş dilbilgisi konuları, kelime ve çeviri çalışmaları ile temel becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) içermektedir.

SYD 201

Seçmeli Yabancı

Dil III (Rusça)

4

0

4

5

İsmin -ile halinin tekil isimlerde, sıfatlarda, zamirlerde kullanımı Meslekler. İsmin dative halinin tekil isimlerde, sıfatlarda, zamirlerde kullanımı ilgili çalışmalar Boş zamanım. Geçmiş zaman filleri kullanma Restoranda. İsmin –genıitive halinin tekil isimlerde, sıfatlarda, zamirlerde kullanımı ilgili çalışmalar Ulaşım. Kişi zamirlerindeki yönelme hal durumu. Fiilleri kullanma Misafirlikte. Rusça - Türkçe çeviri alıştırmaları, diyalog kurma ve konuşma Sayfa becerisinin geliştirilmesi Bankada. Yönelme hal durumu +mastar Kutlama mektubu. Rusça- Türkçe çeviri alıştırmaları, diyalog kurma ve konuşma becerisinin geliştirilmesi Hastanede. Türkçe-Rusça çeviri çalışmaları, dinleme-anlama alıştırmaları, yazma becerisinin geliştirilmesi, metin analiz etme Seyahat. Genel konu tekrarı, okuma – anlama, dinleme- anlama.

 

SYD 203

Seçmeli Yabancı Dil III (Almanca)

4

0

4

5

Yazılı ve sözlü olarak geçmiş zamanlarını (düzenli ve düzensiz fiilleri) kullanmalarını, Geçmiş tecrübelerini ve kendi hayatlarıyla ilgili (biyografi) bilgi vermelerini sağlamaktır.

SYD 205

Seçmeli Yabancı

Dil III (Fransızca)

4

0

4

5

Yazılı ve sözlü olarak geçmiş zamanlarını (düzenli ve düzensiz fiilleri) kullanmalarını, Geçmiş tecrübelerini ve kendi hayatlarıyla ilgili (biyografi) bilgi vermelerini sağlamaktır.

2. Sınıf / 4. Yarıyıl

GST202

Örgütsel Davranış

2

0

2

4

Genel Olarak Davranış Kavramı, İnsan Davranışının Temelleri,

Örgütsel Davranışın Tanımı, Algılama, Kişilik, Kişilik – İş Uyumu, Örgüt Kültürü, Tutum, Motivasyon, Liderlik, Örgütsel İletişim

GST204

Mutfak

Uygulamaları II

1

4

3

8

Süt ürünleri, temel yumurta kullanımı, süt ve yumurta bazlı temel tarifler, sebzeler, sebzelerin pişirilmesi, sos ve et/balık sularının hazırlanması.

GST206

Gıda Teknolojisi

2

0

2

3

Gıda Teknolojisinin Tanımı, Tarihçesi, Gıdaların Bozulma Nedenleri, Gıda Muhafaza Yöntemleri, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Şekerli Ürünler Teknolojisi, Tahıl ( Hububat ) Teknolojisi, Süt Teknolojisi, Et ve Et Ürünleri Teknolojisi, Şeker Teknolojisi, Bitkisel Yağ Teknolojisi, Çay Teknolojisi, Gıda Katkı Maddeleri.

GST208

Soğuk Mutfak

2

2

3

5

Soğuk büfe ürünlerinin (sosis, salam, peynir, ordövrler, salatalar, sandviçler, soslar, çorbalar vb.) hazırlanması, süslenmesi ve sunumu

GST210

Yabancı Dil IV

4

0

4

5

Ders, öğrencilerin orta düzeydeki İngilizce yazılı metinleri ve konuşmaları anlayabilmeleri, karşılıklı konuşmalara iştirak edebilmeleri, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri amacına yönelik olarak seçilmiş dilbilgisi konuları, kelime ve çeviri çalışmaları ile temel becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) içermektedir.

SYD 202

Seçmeli Yabancı

Dil IV (Rusça)

4

0

4

5

İsmin -ile halinin tekil isimlerde, sıfatlarda, zamirlerde kullanımı Meslekler. İsmin dative halinin tekil isimlerde, sıfatlarda, zamirlerde kullanımı ilgili çalışmalar Boş zamanım. Geçmiş zaman filleri kullanma Restoranda. İsmin –genıitive halinin tekil isimlerde, sıfatlarda, zamirlerde kullanımı ilgili çalışmalar Ulaşım.

SYD 204

Seçmeli Yabancı Dil IV (Almanca)

4

0

4

5

Öğrencilere;  A2 Seviyesinde okuma, dinleme, konuşma ve yazma gibi tüm dil aktiviteleri için gerekli olan teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

SYD 206

Seçmeli Yabancı

Dil IV (Fransızca)

4

0

4

5

Fransızcanın alfabesi, sözcüklerin telaffuzu, öğrenilen yabancı dilin dilbilgisi yapısı gibi konular, verilen parçalar üzerinden aktarılarak öğrencilere kavratılması planlanmıştır.

3. Sınıf / 5. Yarıyıl

GST301

Menü Planlama

2

0

2

6

Menü türleri, menü ve işletme etkileşimi, menü planlama süreci, menü fiyatlama, menü tasarımı, özel durumlarda menü planlama

GST303

Mutfak

Uygulamaları III

1

4

3

8

Çorbalar, çorba çeşitleri, uygulamalı çorba yapımı, makarnalar, pilavlar, meyveler, kanepeler, sandviçler, salatalar, bakliyatlar ve diğer nişastalı yiyeceklerin uygulamalı olarak hazırlanması. 

GST305

Davranış Bilimleri 

3

0

3

5

Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek çalışma arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, güdülenme, tutumlar, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, duygular ve gruplar gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

SYD 301

Seçmeli Yabancı

Dil V (Rusça)

4

0

4

5

Kişi zamirlerindeki yönelme hal durumu. Fiilleri kullanma Misafirlikte. Rusça - Türkçe çeviri alıştırmaları, diyalog kurma ve konuşma becerisinin geliştirilmesi Bankada. Yönelme hal durumu +mastar Kutlama mektubu. Rusça - Türkçe çeviri alıştırmaları, diyalog kurma Sayfa 9 / 14 ve konuşma becerisinin geliştirilmesi Hastanede. Türkçe-Rusça çeviri çalışmaları, dinleme-anlama alıştırmaları, yazma becerisinin geliştirilmesi, metin analiz etme Seyahat. Genel konu tekrarı, okuma – anlama, dinleme- anlama.

SYD 303

Seçmeli Yabancı Dil V (Almanca)

4

0

4

5

Öğrencilere;  ileri okuma, dinleme, konuşma ve yazma gibi tüm dil aktiviteleri için gerekli olan teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

SYD 305

Seçmeli Yabancı Dil V (Fransızca)

4

0

4

5

Fransızcanın alfabesi, sözcüklerin telaffuzu, öğrenilen yabancı dilin dilbilgisi yapısı gibi konular, verilen parçalar üzerinden aktarılarak öğrencilere kavratılması planlanmıştır.

 

SEÇMELİ DERSLER

GST311

Konaklama

İşletmeciliği

2

0

2

3

Turizm ve konaklama endüstrisinin gelişimi ve özelliklileri, konaklama işletmelerinin değişik bakımdan sınıflandırılmasını kavramak ve açıklamak. Konaklama işletmeleri yönetimi ve yönetim fonksiyonlarından; iş ve görev tanımlarını ve konaklama işletmeleri organizasyonu, örgütsel fonksiyon modelini kavramak ve açıklamak.

GST313

Turizm ve Etik  

2

0

2

3

Etiğin Tanımı, Etik ile ilgili kavramlar ve tanımlar, düşünce akımları,

Etik davranışın Toplumsal Etkenleri, Etik İlkelerinin Geliştirilmesi,

Mesleki Etik, Çeşitli alanlardaki etik ilkeler, Etik Yönetiminde EtikEtik Eğitimi, Türk Eğitim Tarihinde Etiğin Yeri ve Önemi, Kurum ve kuruluşlarda etik çalışmaları ve etik kurulları, Turizm işletmelerinde Etik kuralların uygulanabilirliği örnek çalışmalar, Turizm sektöründe çalışanların etik eğitimi çalışmaları, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın Etik Kurulları ve Çalışmaları, Turizm eğitimi veren okullarda etik eğitimi ve etik kurullar

GST315

Temel Hukuk ve İş Hukuku 

2

0

2

3

Genel Hukuka Giriş, Sosyal düzen kuralları ve hukuk kuralları. Hukukta Yaptırım. İş huku kuralları ve ilgili yasaların tanımı.

Hukukun kaynakları: Anayasa, Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler Hukuk kurallarının türleri Gelenek hukuku Türk hukuk sistemi

Hukukun kollara ayrılması: Kamu hukuku ve özel hukuk Kamu hukuku Özel Hukukun Dalları Hukuk kurallarının uygulanması Hukuki ilişki kavramı ve tarafları Hak kavramı ve türleri Hukukta gerçek ve tüzel kişiler Hakların kazanılması, kullanılması ve korunması.

GST317

 Soslar ve Üretim Teknikleri

2

0

2

3

Et Suyu ve Stocklar, Sos Üretim Teknikleri , Bağlayıcılar, Temel Soslar, Demi Glace Bazlı Soslar, Bechamel ve Veloute Bazlı Soslar, Yumurta Bazlı Soslar , Tereyağı Bazlı Soslar, Balık Sosları, Sebze Sosları ve Couli, Soğuk Soslar , Sosların Tabak Sunumunda Kullanımı.

 

 

 

GST302

Tatlı,     Pasta    ve

Hamur İşleri

2

2

4

6

Ekmek yapımı, hamurlu tatlı ve tuzlular ile hamur işlerinde kullanılan krema, şurup ve sosların hazırlanması ve sunumu. Tatlı yapımının temel kuralları; pötiför, milföy, çeşitli pasta ve kurabiyelerinin yapılıp sunulması; temel pasta süsleme sanatı. Geleneksel ve güncel hamur işi uygulamalarından örnekler. 

 

GST 304

Mutfak

Uygulamaları IV

1

4

3

8

Alkollü ve alkolsüz içeceklerin hazırlanması ile ilgili olarak mutfaklarda kullanılan terimler, içeceklerin saklanması, dondurma hazırlanması ile ilgili ilkeler, ilgili yöntemler ve teknikler, pişirmede zamanın etkin kullanımıyla ilgili yöntemler ve teknikler. Bu ürünlerin servis edilmesi.

GST306

Endüstiyel Mutfak Planlaması

2

0

2

3

Sektörel bilgilendirme, endüstriyel mutfak cihazları tanıtımları,

GST308

Servis Teknikleri ve Uygulamaları

3

0

3

5

Öğrencilere;  ileri okuma, dinleme, konuşma ve yazma gibi tüm dil aktiviteleri için gerekli olan teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

SYD 306

Seçmeli Yabancı

Dil VI (Fransızca)

4

0

4

5

Fransızcanın alfabesi, sözcüklerin telaffuzu, öğrenilen yabancı dilin dilbilgisi yapısı gibi konular, verilen parçalar üzerinden aktarılarak öğrencilere kavratılması planlanmıştır.

GST310

Temel İlk yardım

2

0

2

3

Dersin tanıtılması. Dersle ilgili temel kavramların tanıtılması . Sağlık ve ilk yardım kavramları. İnsan anatomisi ve fonksiyonları. Sistemlerin fonksiyonları. Yaralanmalar. Kırıklar, Burkulmalar ve İlkyardım. Zehirlenmeler, Yanıklar, Boğulmalar ve İlkyardım . Koma, Şok, Travmalar ve İlkyardım. Suni solunum ve kalp masajı. CPR uygulaması.

GST312

Turizm Hukuku ve

Mevzuatı 

2

0

2

3

Hukuk ve Turizm Hukuku Kavramları; Turizm Hukukunun

Kaynakları. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun .Turizmi Teşvik Kanunu. Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu. Seyahat Acenteleri Yönetmeliği. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik. Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve

Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik. 1618 kanun Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği. Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik. Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu - Milli Parklar Kanunu. Turizmle İlgili Diğer Bazı Düzenlemeler.

Sektörden Örnek Olaylar.

GST314

   

 

 

 

Satın     Alma   ve

Ürün Belirleme

2

0

2

3

Satın alma fonksiyonunun önemi, yiyecek dağıtım sistemi, tedarikçiler, ürün belirleme ve satın alma süreci.

GST316

İletişim

2

0

2

3

İletişim kavramının tanımı ve önemi, İletişim süreci, İletişim biçimleri (Sözlü, sözsüz iletişim (beden dili), yazılı iletişim), İletişim hataları, Etkin konuşma ve dinleme, İyi bir iletişimde dikkat edilmesi gereken konular, iyi bir iletişimin faydaları, Empati

 

 

 

GST403

 

 

 

Türk Mutfağı  

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

5

Türk mutfağının genel yapısı. Türk mutfağında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar. Türk Mutfağına has yemek yapımı ve sunumu. Türk mutfağının genel özellikleri, Türk kültüründe yemek ve bölgelere göre yemek kültürleri. Uygulamalı yemek örnekleri.

 

GST405

Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılık

2

0

2

3

Genel fotoğraf bilgisi, çekim teknikleri, temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tabak hazırlama, süsleme ve dekore etme, yemek

GST 407

Girişimcilik I

2

0

2

3

Girişimcilikle ilgili temel kavramlar. Girişimciliğin önemi ve gelişimi. Girişimcilik ve girişimlerin temel özellikleri. Girişimcilik türleri . İç ve dış girişimcilik. Girişimciliğin İşlevleri. Girişimcilik alanları Girişimciliğin yerel, ulusal ve uluslararası bağlamı. Yerel ve ulusal ölçekte var olan girişim fırsatlarının irdelenmesi. Girişimcilik öyküleri ve girişimcilikte örnek olay incelemeleri. Yerel ölçekte örnek bir girişimin incelenmesi (inceleme gezisi). Girişimcilikte motivasyon. İş fikrinin tanımlanması ve kaynakları.

 

 

 

 

GST409

 

 

 

 

Sürdürülebilir Turizm 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

Sürdürülebilirlik kavramı ve yaklaşımlar, sürdürülebilir turizm kavramı ve özellikleri, sürdürülebilir turizmin temel ilkeleri, sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (sürdürülebilir turizme çevresel yaklaşım, sürdürülebilir turizme ekonomik yaklaşım, sürdürülebilir turizme toplumsal yaklaşım), sürdürülebilir turizm ile taşıma kapasitesi ilişkisi, turizm taşıma kapasitesi kavramı, turizm taşıma kapasitesinin boyutları (ekolojik boyutu, fiziksel boyutu, ekonomik boyutu, toplumsal boyutu, psikolojik boyutu), turizm taşıma kapasitesini etkileyen faktörler, turizm gelişme düzeyi ile taşıma kapasitesi dengesi, sürdürülebilir turizm stratejileri

GST411

Ziyafet

Organizasyonu ve

Yönetimi

2

0

2

3

Ziyafetlerin anlam ve önemi, Ziyafet salonları ve otellerin ziyafet bölümleri, Uygulama gezisi, Ziyafet personeli, Görevleri, Özellikleri, Ziyafetlerde kullanılan araç ve gereçler, Özellikleri ve kullanımı, Ziyafetler için menü planlaması, Ziyafet salonlarında kullanılan salon planları ve çizilmesi, Ziyafet türleri, Ziyafet türlerine göre masa şekilleri, Ziyafetlerde masa oturma düzenleri, Protokol masa düzenleri ve servisi, Ziyafet anlaşmalar, Ziyafet servisi, Masa planı ve müşteri isim listeleri, Ziyafetlerde salon düzenlemeleri dekorlar, Ziyafet büfelerinin hazırlanmaları, Ziyafetlerde maliyet kontrolü, Bir ziyafet organizasyonunun düzenlenmesi ve uygulaması.

GST 320

Kalite                Yönetim Sistemleri

2

0

2

3

Kalite kavramı Kalitenin öncüleri Ürün ve Hizmet kalitesi Toplam Kalite yönetimi

GST 322

Kahve            ve

Baharatlar

2

0

2

3

 Baharatın, birbiriyle uyumlu ve doğru kullanımını, Yeni tekniklerle kahve hazırlama, Kahve ve baharat hakkında ilgili terminolojinin kullanımı.

GST 324

Endüstriyel

Mutfaklarda        Atık

Yönetimi

2

0

2

3

Endüstriyel mutfaklarda atık kavramı ve tanımı, Atık yönetiminin turizm sektörü açısından önemi, Turizmin sürdürülebilirliği ve atık yönetiminin gerekliliği, Çevre atık yönetmeliği, Çevre atık yönetmeliği, Endüstriyel mutfaklarda atıkların etkin kullanımı, Endüstriyel mutfaklarda yiyecek üretimi sonucu ortaya çıkan atıkların nicel ve nitel olarak tespiti, Endüstriyel mutfaklardaki atıkların hijyen ve sanitasyon ilkelerine bağlı kalınarak toplanması ve mutfak dışına taşınması, Endüstriyel mutfaklarda ortaya çıkan atıkların geri dönüşümlerinin analizinin yapılması,Geri dönüşebilir atıkların gıda hijyenine ve sanitasyonuna bağlı kalınarak gerekli işlemlerin yapılması, Endüstriyel mutfaklarda atıkların finansmanı

                

4. Sınıf / 7. Yarıyıl

GST 405

Yabancı Dil VII

4

0

4

5

Okuma anlama. Türkçe- İngilizce çeviri. Okuma- anlama çalışmaları. Diyalog kurma ve dikte çalışmaları. Konuşma pratiği. Sözcük oyunlarıyla yeni kelime öğrenme. Dinleme- anlama, okuma- anlama çalışmaları. İngilizce- Türkçe çeviri çalışmaları, metin analizi. Dikte çalışmaları. 

SYD 401

Seçmeli Yabancı

Dil VII (Rusça)

4

0

4

5

 Zamirler ve zamir türleri konusuna yönelik alıştırmalar. Okuma anlama. Türkçe- Rusça çeviri. Okuma- anlama çalışmaları. Diyalog kurma ve dikte çalışmaları. Konuşma pratiği. Sözcük oyunlarıyla yeni kelime öğrenme. Sayılar- Sayı çeşitleri konusuna dair alıştırmalar yapma. Dinleme- anlama, okuma- anlama çalışmaları. Saat konusu ile ilgili alıştırmalar, Rusça- Türkçe çeviri çalışmaları, metin analizi. Dikte çalışmaları. Rusça'da zaman konusuyla ilgili alıştırmalar. 

SYD 403

Seçmeli Yabancı Dil VII (Almanca)

4

0

4

5

Öğrencilere;  ileri okuma, dinleme, konuşma ve yazma gibi tüm dil aktiviteleri için gerekli olan teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

SYD 405

Seçmeli Yabancı

Dil VII (Fransızca)

4

0

4

5

Fransızcanın alfabesi, sözcüklerin telaffuzu, öğrenilen yabancı dilin dilbilgisi yapısı gibi konular, verilen parçalar üzerinden aktarılarak öğrencilere kavratılması planlanmıştır.

SEÇMELİ DERSLER

GST409

Mutfak

Otomasyon

Sistemleri

2

0

2

3

Ders; yiyecek içecek işletmelerinde maliyet kavramı, önemi, fiyat hesaplama, satın alma, tesellüm, reçete hazırlama, maliyet kontrol işlemlerini yiyecek içecek otomasyon programı uygulama modülleri konularından oluşmaktadır.

 

GST415

  Ulusal          ve

Uluslararası Gıda

Mevzuatı

2

0

2

3

Kalite Güvence ve Standartlar, Standartlar ve Standardizasyon, Gıda kalite sağlama ve Kalite tanımı, Gıda Kalite Kontrolü ve Kalite Sağlama Zinciri, Kalite Sağlama Sistemleri, Gıda Güvenliği ve İyi Üretim Uygulamaları, Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standartların tanıtımı.

GST421

Deniz Ürünleri Hazırlama ve Sunum Teknikleri

2

0

2

3

Mutfaklarda kullanılan Deniz Ürünleri, Balık çeşitleri ve özellikleri, Balıkların avlanması, temizlenmesi, muhafazası, Balıkların mikrobiyolojisi ve besin değerleri, Diğer Deniz mahsullerinin( havyar, karides, kalamar, salyangoz) avlanması, temizlenmesi, Balıkların ve Deniz mahsullerinin yemeklerde kullanımını, farklı pişirme tekniklerinin uygulanması ve sunum teknikleri, Balıkların ve Deniz mahsullerinin soğuk meze ve salatalarda kullanımı, Uygulama.

GST423

Anadolu Mutfağı Yöresel Yemekleri

2

0

2

3

Orta Anadolu Mutfağı, Doğu Anadolu Bölgesi Mutfağı, Güneydoğu Anadolu Mutfağı, Akdeniz Mutfağı, Ege Mutfağı, Karadeniz Bölgesi Mutfağı , Trakya Mutfağı ve uygulamaları.

GST425

  İş       ve Sosyal

Güvenlik Hukuku

2

0

2

3

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Gelişimi ve Temel Kavramları. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Uygulanması. Bireysel İş Hukuku. İş Sözleşmesi. İşin Düzenlenmesi ve İş Güvencesi. Toplu İş Hukuku. İşçi Sağlığı. İş Güvenliği. Sendikaların Gelişimi ve Sendika Hakkı.

Sendikaların Kuruluşu, Organları ve Üyelik. Toplu İş Sözleşmesi.

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

 

 

 

 

4. Sınıf / 8. Yarıyıl

GST404

Dünya Mutfakları

2

2

3

5

Uluslararası Mutfak kültürünün önemi, Mutfak Akımları, Klasik Mutfak, Avangard Mutfak, Füzyon Mutfağı, Dünya Mutfak Tarihi: Geçmişten Günümüze Genel Bir Bakış, Fransız Mutfağı: Tarihi bilgi, Fransız Yemekleri ve İçkileri, Mutfak Araçları, Pişirme Yöntemleri, Farklı Özellikleri, Çin Mutfağı: Tarihi bilgi, Çin Yemekleri ve İçkileri, Mutfak Araçları, Pişirme Yöntemleri, Farklı Özellikleri, Japon

Mutfağı: Tarihi bilgi, Japon Yemekleri ve İçkileri, Mutfak Araçları,

Pişirme Yöntemleri, Farklı Özellikleri, Ortadoğu Mutfakları: Farklı Özellikleri, Diğer Uluslararası mutfaklar, USA Mutfağı: Tarihi bilgi, USA Yemekleri ve İçkileri, Mutfak Araçları, Pişirme Yöntemleri, Farklı Özellikleri, İtalyan Mutfağı: Tarihi bilgi, İtalyan Yemekleri ve İçkileri, Mutfak Araçları, Pişirme Yöntemleri, Farklı Özellikleri, Yemek Pişirme Uygulamaları

 

GST406

Stratejik Yönetim

3

0

3

5

 

Dersin amacı, işletmelerin geleceğe yönelik olarak izleyeceği yolların tespit edilmesinde yöneticilerin gerçekleştirmesi gereken faaliyetleri açıklamak ve işletmelerin rakiplerine karşı rekabet avantajı elde edebilmesi için kendi iç çevresini ve dış çevresini analiz etme yöntemlerini belirtmektir.

GST408

Restoran ve Catering Yönetimi

2

0

2

3

Bu ders, restoran konsepti ve tasarımı, menü yaratma, gıda üretimi, bütçeleme, maliyet kontrolü, insan kaynakları yönetimi, teknoloji kullanımı, pazarlama ve finansman kullanımı gibi başarılı bir restoran operasyonunun geliştirilmesi ve yürütülmesinin tüm yönlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

SYD402

Seçmeli Yabancı

Dil VIII (Rusça)

4

0

4

5

Turizm üzerine metinler okuma- anlama. Konuşma pratiği. Rusça- Türkçe, Türkçe- Rusça çeviri, diyalog kurma ve konuşma becerisinin geliştirilmesi. Rusça'daki bağlaçları cümle içinde kullanma. Metin analiz etme. Okuma- anlama. Dikte çalışmaları. Konuşma pratiği.

İsmin halleriyle ilgili alıştırmalar. Diyalog kurma. Dikte çalışmaları. Fiillerle alıştırma yapma, dinleme- anlama çalışmaları. Metin okuma anlama. Turizm alanına ilişkin metinler okuma- anlama. Yeni diyaloglar kurma. Dikte çalışmaları. Konuşma pratiği.

SYD406

Seçmeli Yabancı

Dil              VIII

(Fransızca)

4

0

4

5

Genel tekrar yaparak öğrencilerin bilgilerini tazelemelerini sağlamaktır. Turizm destinasyonları ya da oteller hakkında sunum yapma becerisi kazandırmaktır.

SEÇMELİ DERSLER

GST410

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Pazarlama

2

0

2

3

Bu derste öğrenciler temel pazarlama ve satışın temel prensiplerini kavrar, yiyecek-içecek işletmelerinde yürütülen pazarlama ve satış çalışmalarına hakim olur, bir yiyecek-içecek işletmesi için pazarlama planı hazırlayabilirler

GST412

Gıda Formülasyonu ve Duyusal Analiz

2

0

2

3

 Yiyecek içecek sektöründe özgünlüğün önemi, spesiyal ürünler, gereklilikler, Çeşitli spesiyallerin elde edilebilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, gıda kalite karakteristikleri. Duyusal değerlendirme, tanımlar, önemi, gıda sanayi ve yiyecek içecek işletmelerinde kullanım amaçları. Duyusal değerlendirme panel odası, ürün ve panel kontrolleri, panelist seçimi, Duyusal değerlendirmede kullanılan skalalar, lezzet profili diyagramlarının oluşturulması, Doku profili analizi, duyusal testlerin tüketici tercih çalışmalarında kullanılması. Yiyecek içecek işletmelerinde duyusal değerlendirme programına bir örnek uygulama; Panelistlerin temel tatlara ilişkin duyusal eşiklerinin belirlemesi.

 

GST414

Osmanlı Mutfağı

2

0

2

3

 Osmanlı Mutfağı ve özellikleri, Dönemlere ve bölgelere göre Osmanlı

Mutfağı, Dünya’da ve Türkiye’de Osmanlı Mutfağının yeri, Osmanlı Mutfağı’ndan ürünler ve yapılışları, Osmanlı mutfağı, Osmanlı

Mutfağı’ndan ürünler, özellikleri ve yapılışlarıyla ilgili bilgi

 

GST416

Ekmek ve Pasta Yapımı

2

0

2

3

 Pasta ve Ekmekçilik dersi, öğrencilere ileri seviye pastacılık ve ekmekçilik ile ilgili gerekli teorik ve pratik beceriyi kazandırır. Öğrenci ileri pastacılık ve ekmekçilik yapımında kullanılan teknikleri, malzemeleri ve ekipmanları tanır ve uygulayabilir.

 

GST418

Turizm Sosyolojisi

2

0

2

3

 Turizme katılan turistler ile turizmi ürünü sunan kuruluşların sosyolojik yapılarının incelenmesi sonucunda turizmin toplumsal etkilerinin araştırılmasıdır.

GST 420

Siirt Mutfağı ve Yönetimi

2

0

2

3

Bu derste yöresel mutfak kültürünü araştırarak bu yörelerin yemeklerini hazırlamak yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Yöreye özel olarak hazırlanan tarfiler ile ilgili teorik eğitim.

 

 

 

MEHMET SELİM ASLAN
Güncelleme : 7.08.2022 12:01:49